Tegnebræt 1

Betingelser

Almindelige betingelser

Gældende fra 25.09.18

Optagelsesprocedure

  • Du sender en tilmelding via tilmeldingsformularen
  • Du bliver inviteret til en infoaften
  • Du betaler efterfølgende tilmeldingsgebyret

Vi optager i den rækkefølge du både har sendt en ansøgning OG været til en infoaften

Ansøgning om optagelse
Sker ved at udfylde tilmeldingsformularen på www.efterskole.nu
Vi sender en skriftlig bekræftelse på, at vi har modtaget tilmeldingen, og om vi evt. kun kan tilbyde en plads på venteliste.

Når vi har modtaget tilmeldingen, bliver eleven sammen med sine forældre  inviteret til et infomøde på skolen. Her fortæller vi om skolen og rammerne for et efterskoleår på Vestsjællands Idrætsefterskole. De nuværende elever giver selvfølgelig en guidet tur rundt på skolen.

Det er først efter optagelsesmødet, at eleven og forældrene skal tage stilling til, om det er her eleven skal gå.

Efter besøget på skolen, kommer et brev omkring tilmeldingsgebyr. Det er først, når tilmeldingsgebyret er betalet, at eleven er optaget på skolen.

Tilmeldingsgebyr
I forbindelse med optagelse betales et tilmeldingsgebyr på kr. 3000,00. Gebyret tilbagebetales ikke.

Plads på venteliste er gratis.

Ventelister
Hvis et klassetrin eller et linjefag er optaget, kan der være tale om plads på en venteliste. Bliver der en ledig plads, sker optagelsen efter rækkefølgen på venteliste. Er eleven optaget, men ønsker at skifte linjefag, kommer eleven på venteliste til linjefaget.

Der betales ikke tilmeldingsgebyr for at stå på ventelisteliste.

Betaling for opholdet/tilskud
For at nedbringe udgiften til skoleopholdet søges der statsstøtte gennem skolen. Støttens størrelse afhænger af husstandens indkomstgrundlag to år forinden skolestart.

For at være berettiget til tilskud, skal eleven have gennemført to uger af skoleåret.

Skolepenge
Skolepenge dækker undervisning, undervisningsmaterialer, skitur, diverse andre ture samt kost og logi. Skolepengene dækker ikke linjefagsrejsen.

Skolepengene dækker ikke rejse til og fra hjemmet eller lommepenge.

Linjefagsrejse
Linjefagsrejsen koster max. 7000 kr. Rejsen betales i 4 rater sammen med de første rater af skolepengene.

Ved afbrydelse af opholdet inden linjefagsturen, betales skolens udgifter til rejsen.

Melder en elev fra i perioden mellem første rate til linjefagsturen er betalt og skolestart, tilbagebetales den/de betalte rater for linjefagsturen ikke.

Afbrydelse af opholdet
Hvis en elev afbryder opholdet opkræves to uger skolepenge uden statsstøtte.

Ordensregler
Vi forventer, at skolens regler accepteres og efterleves. I tilfælde af overtrædelse kan eleven bortvises.

Skader
Hvis eleven ved uheld eller med forsæt ødelægger noget af skolens inventar eller bygninger, forbeholder vi os ret til at kræve erstatning efter regning. Pedellernes timeløn kan være en del af regningen.

Forsikring
Familiens ansvarsforsikring gælder under elevens ophold på skolen, da eleven er at beregne som hjemmeboende, mens denne er på efterskole.

Eleven skal have en ansvarsforsikring og forsikring af eget indbo (computer, mobiltelefon, minianlæg m.v.), og vi anbefaler meget en heltidsulykkesforsikring. Det kan anbefales, at I tager kontakt til jeres forsikringsselskab og hører om dækningen under et efterskoleophold.

Skolens har en rejseforskring i forbindelse med linjefagsrejsen og skituren. Rejseforsikringen dækker dog ikke bagage og ulykkesforsikring.

Skader og tab af bagage i forbindelse med rejser/ekskursioner i skolens regi dækkes alene af familiens forsikring.

Bærbar computer
Eleven skal medbringe en bærbar computer til brug i undervisningen.

IT-rygsæk
Hvis en elev bruger it-rygsæk pga. ordblindhed, skal eleven være “selvkørende” med brugen af hjælpemidlerne. Vi kan hjælpe med tekniske problemer, men ikke med brugen af dem.

Hvis vi skal søge om it-hjælpemidler, skal forældrene kontakte skolen i løbet af foråret inden skolestart, så der kan aftales nærmere mht. til ansøgning.

Kørsel
Det vil i visse situationer være hensigtsmæssigt, at en ansat kører i bus eller privatbil med elever. Eleven vil også have behov for at cykle til forskellige aktiviteter i lokalområdet.

Ved ansøgning om optagelse accepterer forældre/værge dette.

Vedr. persondata – OPLYSNINGSPLIGT
Oplysning om behandling af personoplysninger om dig/jer i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13

I forbindelse med at du/I retter henvendelse til Vestsjællands Idrætsefterskole vedr. optagelse på efterskolen, skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig/jer om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrere opholdet på efterskolen.

Den dataansvarlige er:
Charlotte Rersøe, forstander
Vinde Helsingevej 41
4281 Gørlev
Tlf: 58859100
Mail: kontor@efterskole.nu

Formålet med behandlingen er, at kunne administrere opholdet på skolen og leve op til de krav skolen er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om jer er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b.

Vestsjællands Idrætsefterskole har herudover valgt, at anvende samtykke fra dig/jer som grundlag for behandling af dine/jeres personoplysninger. Samtykket gives i forbindelse med optagelse på skolen, ved intromødet i foråret umiddelbart inden skolestart.

Skolen videregiver ingen oplysninger om dig/jer til andre, medmindre skolen i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil eller det fremgår af samtykkeerklæringen.

Dine/jeres data vil blive slettet i henhold til skolens slettepolitik.

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du/I ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig/jer eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.

Samtykke som du/I har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. A, kan du/I på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du/I ikke ønsker, at skolen behandler personoplysninger om dig/jer, som er nødvendige for, at vi kan administrere opholdet på skolen og leve op til de forpligtelser som skolen er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit/jeres samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at opholdet på efterskolen må bringes til ophør.

Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du/I finder at Vestsjællands Idrætsefterskoles behandling af dine personoplysninger ukorrekte.

Se mere persondata på www.efterskole.nu/data

 

 

Ret til ændringer forbeholdes.

play_icon
play_icon

Følg vores skøre efterskoleliv

@efterskole.nu

play_icon
play_icon